TYTUŁ PROJEKTU "BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA
W CIĄGU DK NR 74"
 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
 
UMOWA NR POIS.04.02.00-00-0002/16-00
KONTRAKT NR 1/12/R/2014
 
BUDOWA OBWODNICY MIASTA WIELUNIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8
 

 

ZAKRES ROBÓT
 

„Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8”


Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:
• budowę odcinka obwodnicy miasta Wieluń w ciągu drogi krajowej nr 8 o długości 13.24 km
• budowę trzech węzłów drogowych „Biała”, „Raczyn” i „ Jodłowiec”
• budowę dwóch rond na węźle „Raczyn” i po jednym rondzie na węźle „Biała” i „Jodłowiec”.
• budowę obiektów mostowych:
• wiadukty nad Obwodnicą - 2 szt (W-1, 2)
• wiadukty w ciągu Obwodnicy - 6 szt (W-4, 6, 8, 8A, 9 i 10)
• wiadukt w ciągu Obwodnicy jako przej ście dla zwierząt - 1 szt (W-10A/Pz)
• mosty nad rzeką Pyszną w ciągu Obwodnicy - 3 szt (M-3, 5 i 7/Pz)
• przejazdy gospodarcze pod Obwodnicą - 2 szt (PG-1/Pz i 2/Pz)
• pozostałe mosty nad rzeką Pyszną na węzłach i w ciągu dróg dojazdowych - 5 szt. (M-12, 13, 15, 16 i 17)
• mosty istniejące - 2 szt. (M-11,M-14) na węźle Biała i Raczyn (w ramach inwestycji na obiekcie M-11 przewiduje się remont ustroju nośnego i przyczółków oraz wykonanie nowej nawierzchni)
• budowę zatok autobusowych i ciągu pieszego w rejonie węzła „Raczyn” i „Jodłowiec”
• budowę dróg dojazdowych o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości około 7.6 km
• budowę dróg dojazdowych o nawierzchni z kruszywa powierzchniowo utrwalanych bitumem o łącznej długości 3.7 km
• budowę zjazdów z dróg dojazdowych niezbędnych do obsługi przyległego terenu
• budowę skrzyżowań dróg bocznych z drogami dojazdowymi
• budowę przepustów żelbetowych skrzynkowych z przejściami dla małych zwierząt w istniejących ciekach w ciągu trasy zasadniczej na węzłach i w ciągu dróg dojazdowych
• budowę przepustów z blachy falistej w rowach drogowych i pod drogami bocznymi
• wykonanie rowów i ścieków zapewniających poprawne odwodnienie projektowanego układu drogowego
• budowę przydrożnych rowów pełniących funkcję zbiorników infiltracyjnych
• budowę zastawek chroniących przed ewentualnym skażeniem wód w przypadku katastrofy ekologicznej
• wykonanie pełnej przegrody ekologicznej wysokości 2 m na koronie drogi
• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery i oznakowanie pionowe i poziome oraz wygrodzenia pasa drogowego)
• przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z realizowaną inwestycją w zakresie uzgodnionym z właścicielami urządzeń.