TYTUŁ PROJEKTU "BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA
W CIĄGU DK NR 74"
 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
 
UMOWA NR POIS.04.02.00-00-0002/16-00
KONTRAKT NR 1/12/R/2014
 
BUDOWA OBWODNICY MIASTA WIELUNIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8
 

 

POSTĘP ROBÓT

Lipiec 2015

 

TYDZIEŃ 27-28/2015
Za okres: 30.06.2015-06.07.2015


W raportowanym okresie Wykonawca prowadził roboty w zakresie:


• Wymagań ogólnych:
- zakończono prace związane z urządzaniem i wyposażaniem zaplecza
- kontynuowano nadzór środowiskowy, saperski, archeologiczny
- prowadzono badania archeologiczne na trasie zasadniczej w km 240+500-240+650 oraz 240+400 – 240+500


• Robót drogowych:

Lokalizacja robót

Realizacja robót drogowych

 
 

Opis robót

WYKONANIE

 
 

zakres
od km - do km

Jedn.

oszacowana Ilość

szacowany postęp robót [%]

 

Trasa zasadnicza i węzły

Odhumusowanie

237+460-237+550

m2

4 060

58,60%

 

240+100 - 240+200

 

w.  Biała  B3 0+390-0+447

 

Wydobycie gruntów nienośnych

242+200-243+000

m3

19 832

189,85%

 

243+600-243+940

 

 

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

242+200-243+000

m3

26 276

139,26%

 

243+600-243+940

 

 

 

Nasyp z dokopu

239+250-239+400

m3

13 000

12,17%

 

249+100-249+410

 

249+600-249+697

 

249+100-249+250

 

249+500-249+697

 

247+190-247+220

 

w. Jodłowiec J1 0+000-0+100

 

w. Jodłowiec J2 0+000-0+125

 

w. Jodłowiec J3 0+000-0+100

 

Geosyntetyczne wzmocnienie podłoża nasypu

 

m2

-

4,77%

 

Geosyntetyczne zbrojenie skarp nasypu

249+270-249+700

m2

6 900

2,99%

 

Wykop

238+600-238+900

m3

410

9,91%

 

246+350-246+400

 

247+220-247+300

 

Zagęszczanie podłoża pod nasyp

246+100-246+400

-

-

-

 

Dogęszczanie nasypu

246+650-247+130

-

-

-

 

246+400-246+500

 

246+600-246+650

 

Plantowanie skarp nasypu do rzędnych

247+220-247+510

-

-

-

 

Drogi dojazdowe i poprzeczne

Odhumusowanie

 

m2

-

40,00%

 

Wydobycie gruntów nienośnych

DD-3 0+000-0+225

m3

2 883

161,33%

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

DD-3 0+000-0+225

m3

2 269

104,52%

 

Nasyp

 

m3

-

38,78%

 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

 

m2

-

32,03%

 

 


• Robót mostowych:

Realizacja robót mostowych

 
 

Lokalizacja robót / Obiekt

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp
robót
[%]

 

W-1

Szalowanie i zbrojenie przyczółka P1

 

 

10%

 

M-12

Szalowanie i zbrojenie przyczółka P2

 

 

25%

 

P-2D

Wykonanie wymiany gruntu

 

 

15%

 

P-2

Wykonanie wymiany gruntu

 

 

15%

 

PG-1

Szalowanie, zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P2

m3

80,00

12%

 

M-15

Rozpoczęcie wykopów

 

 

3%

 

M-16

Rozpoczęcie wykopów

 

 

3%

 

P-6

Wykopy, wykonanie materaca, ułożenie chudego betonu

m3

20,00

22%

 

W-8A

Betonowanie przyczółka P2

m3

220,00

12%

 

W-9

Zasypka przyczółków, wykonanie korytek odwadniajacych

 

 

27%

 

P-10

Szalowanie,zbrojenie oraz betonowanie ścian czołowych

m3

6,00

42%

 

P-11

Szalowanie i zbrojenie ścian czołowych

 

 

47%

 

W-10

Przygotowanie podbudowy pod szalunek UN

 

 

25%

 

W-10A

Betonowanie przyczółka P2

m3

140,00

26%

 

 


• Robót branżowych:

Realizacja robót branżowych

 
 

Lokalizacja

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp robót [%]

 

 

1. ROBOTY MELIORACYJNE

 

 

29%

 

Koryto rzeki przy M-5,
km 243+900

Wykop nowego koryta rzeki

m

20,00

 

 

Umocnienie dna rzeki

m

20,00

 

 

Umocnienie skarp rzeki

mb

150,00

 

 

Koryto rzeki przy M-3,
km 242+400

Wykop nowego koryta rzeki

m

-

 

 

Umocnienie dna rzeki

m

-

 

 

 

2. PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

 

 

58%

 

Kolizja teletechniczna na węźle Raczyn

Kanalizacja kablowa pierwotna i wtórna z rurami osłonowymi

m

-

 

 

Układanie kabli na przebudowywanym odcinku

m

125,00

 

 

Kolizja teletechniczna przy W-8a

Kanalizacja kablowa z rurami osłonowymi

m

123,00

 

 

Układanie kabli na przebudowywanym odcinku

m

-

 

 

 

3. PRZEBUDOWA KOLIZJI nN, SN, WN

 

 

25%

 

Kolizja SN nr 2

Oczekiwanie na termin przełączenia

-

-

 

 

 

4. BRANŻA SANITARNA

 

 

7%

 

 

4a. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

 

94%

 

 

4b. KANALIZACJA DESZCZOWA

 

 

2%

 

 

5. PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ

 

 

15%

 

 


TYDZIEŃ 28-29/2015
Za okres: 07.07.2015-13.07.2015

W raportowanym okresie Wykonawca prowadził roboty w zakresie:


• Wymagań ogólnych:
- kontynuowano nadzór środowiskowy, saperski, archeologiczny
- prowadzono badania archeologiczne na trasie zasadniczej w km 240+400-240+650, 240+220-240+300, 241+580-242+160. Badania w km 240+400-240+650 zostały zakończone.• Robót drogowych:
 

Lokalizacja robót

Realizacja robót drogowych

 
 

Opis robót

Tydzień : 28/29
(07.07.2015-13.07.2015)

 
 

zakres
od km - do km

Jedn.

oszacowana Ilość

szacowany postęp robót [%]

 

 

Odhumusowanie

w. Biała B3 + Rondo Biała

m2

3 800

53,73%

 

Wydobycie gruntów nienośnych

242+200-243+005

m3

22 581

237,96%

 

243+600-243+940

 

w. Raczyn DK45 0+380-0+435

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

242+200-243+005

m3

21 776

175,23%

 

243+600-243+940

 

w. Raczyn DK45 0+380-0+435

 

Nasyp z dokopu

249+100-249+697

m3

8 064

10,81%

 

247+190-247+540

 

-

 

Geosyntetyczne wzmocnienie podłoża nasypu

-

m2

-

4,77%

 

Geosyntetyczne zbrojenie skarp nasypu

-

m2

6 900

2,99%

 

Wykop

w. Biała B2

m3

550

10,82%

 

247+300-247+470

 

Zagęszczanie podłoża pod nasyp

247+600-248+000

-

-

-

 

Dogęszczanie nasypu

246+650-247+130

-

-

-

 

Skarpowanie nasypu

247+220-247+400

-

-

-

 

Drogi dojazdowe i poprzeczne

Odhumusowanie

DD-17 0+000-0+174,24

m2

1 200

69,64%

 

Wydobycie gruntów nienośnych

-

m3

6 519

225,68%

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

-

m3

6 000

187,44%

 

Nasyp

-

m3

-

47,75%

 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

-

m2

-

26,95%

 

Drogi technologiczne

Budowa drogi technologicznej

-

-

-

-

 

 

• Robót mostowych:

Realizacja robót mostowych

 
 

Lokalizacja robót / Obiekt

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp
robót
[%]

 

W-1

Zabetonowano korpus + skrzydła - podpora P1

m3

125,00

11%

 

P-1A

Rozpoczęcie zasypek

 

 

59%

 

P-1

Rozpoczęcie zasypek

 

 

57%

 

M-12

Betonowanie przyczółka P2

m3

50,00

30%

 

PG-1

Izolacje oraz zasypki fundamentów

 

 

12%

 

M-15

Ułożono chudy beton pod fundamenty, skuwano pale prefabrykowane

m3

46,00

6%

 

M-16

Ułożono chudy beton pod fundamenty, skuwano pale prefabrykowane

m3

25,00

6%

 

W-4

Ułożono chudy beton pod fundament P-1

m3

40,00

2%

 

W-8A

Szalowanie i zbrojenie przyczółka P1

 

 

15%

 

W-9

Wykonano odwodnienia przyczółków

 

 

27%

 

P-10

Zasypka przepustu

 

 

73%

 

P-11

Szalowanie, zbrojenie oraz betonowanie ścian czołowych

m3

7,00

69%

 

PG- 2

Szalowanie i zbrojenie poprzecznic

 

 

36%

 

W-10

Ułożenie płyt drogowych pod UN

 

 

25%

 

W-10A

Izolacja przyczółka P1

 

 

27%

 

 


• Robót branżowych:

Realizacja robót branżowych

 
 

Lokalizacja

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp robót [%]

 

 

1. ROBOTY MELIORACYJNE

 

 

31%

 

Koryto rzeki przy M-5,
km 243+900

Wykop nowego koryta rzeki

m

17,00

 

 

Umocnienie dna rzeki

m

17,00

 

 

Umocnienie skarp rzeki

mb

214,00

 

 

Koryto rzeki przy M-3,
km 242+400

Wykop nowego koryta rzeki

m

20,00

 

 

Umocnienie dna rzeki

m

-

 

 

Rowy melioracyjne

 

 

 

 

 

 

2. PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

 

 

61%

 

Kolizja teletechniczna przy W-8a

Kanalizacja kablowa z rurami osłonowymi

m

-

 

 

Układanie kabli na przebudowywanym odcinku

m

123,00

 

 

 

3. PRZEBUDOWA KOLIZJI nN, SN, WN

 

 

27%

 

Kolizja SN nr 2

Zakończenie przebudowy kolizji - montaż linii napowietrznej

m

95,00

 

 

Kolizja nN nr 6

Rozpoczęcie przebudowy - układanie kabli w wykopie

m

80,00

 

 

 

4. BRANŻA SANITARNA

 

 

7%

 

 

4a. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

 

94%

 

 

4b. KANALIZACJA DESZCZOWA

 

 

2%

 

km 246+600-247+130

 

 

 

 

 

 

5. PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ

 

 

15%

 

 

 

TYDZIEŃ 29-30/2015
Za okres: 14.07.2015-20.07.2015

W raportowanym okresie Wykonawca prowadził roboty w zakresie:
• Wymagań ogólnych:
- kontynuowano nadzór środowiskowy, saperski, archeologiczny
- prowadzono badania archeologiczne na trasie zasadniczej w km:
-240+220-240+300 - w dniu 18.07.2015 zostały zakończone
-241+580-242+160 - kontynuacja
-239+400 – 239+979 – rozpoczęto w dniu 20.07.2015

• Robót drogowych:
 

Lokalizacja robót

Realizacja robót drogowych

 
 

Opis robót

WYKONANIE

 
 

zakres
od km - do km

Jedn.

oszacowana Ilość

szacowany postęp robót narastająco [%]

 

Trasa zasadnicza i węzły

Odhumusowanie

248+550-248+800

m2

12 650

56,26%

 

237+400-237+450

 

w. Biała - rondo

 

w. Biała, B4 0+100-0+200

 

Wydobycie gruntów nienośnych

242+200-243+005

m3

12 212

258,55%

 

243+600-243+940

 

w. Raczyn DK45 0+380-0+435

 

w. Biała rów R5

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

242+200-243+005

m3

13 197

192,05%

 

243+600-243+940

 

w. Raczyn DK45 0+380-0+435

 

w. Biała rów R5

 

Nasyp z dokopu

240+370-240+480

m3

12 754

12,29%

 

247+130-247+150

 

247+190-247+220

 

249+100-249+250

 

249+300-249+600

 

w. Jodłowiec, J1 0+000-0+100

 

w. Jodłowiec, J2 0+000-0+130

 

w. Jodłowiec, J1 0+000-0+100

 

-

 

Zasypanie cieków istniejacych

240+470

m3

89

7,35%

 

Geosyntetyczne wzmocnienie podłoża nasypu

-

m2

-

4,77%

 

Geosyntetyczne zbrojenie skarp nasypu

249+270-249+410

m2

2 240

3,92%

 

Wykop

247+800-247+950 rów

m3

750

12,06%

 

Przygotowanie podłoża pod nasyp

248+025-248+375

-

-

-

 

248+600-248+800

 

Drogi dojazdowe i poprzeczne

Odhumusowanie

DD-15 0+000-0+150

m2

1 800

70,76%

 

Wydobycie gruntów nienośnych

-

m3

-

225,68%

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

-

m3

-

187,44%

 

Nasyp

-

m3

-

47,75%

 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

-

m2

-

26,95%

 

Drogi technologiczne

Budowa drogi technologicznej

od DD-3 do M-3

-

-

-

 

 • Robót mostowych:
 

Realizacja robót mostowych

 
 

Lokalizacja robót / Obiekt

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp
robót narastająco
[%]

 

W-1

Szalowanie i zbrojenie przyczółka P2

 

 

15%

 

P-1A

Wykonanie zasypek

 

 

66%

 

P-1

Wykonanie zasypek

 

 

63%

 

M-12

Szalowanie, zbrojenie i betonowanie przyczółka P1

m3

91,00

31%

 

PG-1

Zakończenie zasypek fundamentów

 

 

14%

 

W-4

Szalowanie i zbrojenie oraz betonowanie fundamentu P1

m3

112,00

4%

 

W-8A

Szalowanie, zbrojenie oraz betonowanie przyczółka P1

m3

218,00

22%

 

W-9

Zasypki przyczółków

 

 

27%

 

P-10

Wykonanie betonu ochronnego

m3

10,00

74%

 

P-11

Wykonanie izolacji, rozpoczęcie zasypek

 

 

72%

 

PG- 2

Zbrojenie i betonowanie poprzecznic

m3

20,00

36%

 

W-10

Wykonanie odwodnienia przyczółków

m3

7,00

27%

 

W-10A

Izolacja przyczółka P2

 

 

28%

 

 • Robót branżowych:
 

Realizacja robót branżowych

 
 

Lokalizacja

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp robót narastająco [%]

 

 

1. ROBOTY MELIORACYJNE

 

 

34%

 

Koryto rzeki przy M-5,
km 243+900

Prace porządkowe-przebudowa zakończona

-

-

 

 

 

 

 

 

Koryto rzeki przy M-3,
km 242+400

Wykop nowego koryta rzeki

m

-

 

 

Umocnienie dna rzeki

m

170,00

 

 

Umocnienie skarp rzeki

m

170,00

 

 

Rowy melioracyjne

Przebudowa rowu R-D/2 km 248+400-248+600-roboty ziemne

m

-

 

 

 

2. PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

 

 

61%

 

 

3. PRZEBUDOWA KOLIZJI nN, SN, WN

 

 

27%

 

Kolizja nN nr 6

Kontynuacja przebudowy - roboty ziemne

-

-

 

 

 

4. BRANŻA SANITARNA

 

 

7%

 

 

4a. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

 

 

94%

 

 

4b. KANALIZACJA DESZCZOWA

 

 

2%

 

km 246+600-247+130 w.Jodłowiec

 

 

 

 

 

 

5. PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ

 

 

15%

 

przepust P-D13 pod DD-17 km 1+165

 

 

 

 

 

 

 

TYDZIEŃ 30-31/2015
Za okres: 21.07.2015-27.07.2015
 


W raportowanym okresie Wykonawca prowadził roboty w zakresie:

Lokalizacja robót

Realizacja robót drogowych

 
 

Opis robót

WYKONANIE

 
 

zakres
od km - do km

Jedn.

oszacowana Ilość w okresie sprawozdawczym

szacowany postęp robót narastająco [%]

 

Trasa zasadnicza i węzły

Odhumusowanie

243+280-243+590

m2

16 165

59,50%

 

248+500-248+550

 

248+800-248+940

 

Wydobycie gruntów nienośnych

242+200-243+005

m3

21 984

295,62%

 

237+460-237+530

 

w. Biała rów R5

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

242+200-243+005

m3

17 795

214,72%

 

243+590-243+940

 

w. Biała rów R5

 

-

 

Nasyp z dokopu

240+480-240+600

m3

22 324

18,88%

 

245+790-246+020

 

247+130-247+150

 

247+190-247+220

 

249+100-249+640

 

w. Jodłowiec, J1 0+000-0+143

 

w. Jodłowiec, J2 0+000-0+160

 

w. Jodłowiec, J3 0+000-0+135

 

Geosyntetyczne wzmocnienie podłoża nasypu

-

m2

-

4,77%

 

Geosyntetyczne zbrojenie skarp nasypu

-

m2

-

3,92%

 

Wykop

247+800-247+900 rów str P

m3

1 650

14,78%

 

247+950-248+000 rów str L

 

237+460-237+510

 

w. Biała, B1 0+000-0+134

 

w. Biała, B2 0+000-0+100

 

Roboty ziemne (wykop w nasyp/nasyp z wykopu)

241+180-241+560

m2

7 200

----------------

 

Drogi dojazdowe i poprzeczne

Odhumusowanie

DD-15 0+150-0+320

m2

1 700

71,81%

 

Wydobycie gruntów nienośnych

DD-2  2+544,46 - 2+760

m3

7 995

297,31%

 

-

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

DD-2  2+544,46 - 2+760

m3

5 465

228,24%

 

-

 

Nasyp

-

m3

-

47,75%

 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

-

m2

-

26,95%

 

Drogi technologiczne

Budowa drogi technologicznej

od DD-3 do M-3

-

-

-

 

-

-

-

-

 

 

Realizacja robót mostowych

 
 

Lokalizacja robót / Obiekt

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp
robót
[%]

 

W-1

Betonowanie przyczółka P2

m3

128,00

15%

 

M-12

Przygotowanie przyczółków do izloacji

m2

35,00

31%

 

P-1A

Zbrojenie i betonowanie betonu ochronnego

m3

3,00

72%

 

P-1

Zbrojenie i betonowanie betonu ochronnego

m3

4,00

70%

 

P-3

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych

m3

10,00

49%

 

P-3D

Zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych

m3

10,00

55%

 

PG-1

Szalowanie i zbrojenie przyczółka P1

 

 

17%

 

W-2

Przygotwanie platform pod kolumny DSM

 

 

2%

 

W-4

Betonowanie fundamentu P2

m3

108,00

7%

 

W-8A

Zasypka przyczółka P2

m3

750,00

25%

 

W-9

Zasypki przyczółków

m3

1 900,00

27%

 

P-10

Izolacja betonu ochronnego

m2

70,00

74%

 

P-11

Zasypka przepustu

m3

600,00

72%

 

PG- 2

Montaż belek typu Kujan

szt

23,00

37%

 

W-10

Zasypki przyczółków

m3

250,00

27%

 

W-10A

Zasypki przyczółków

m3

200,00

28%

 

 

Realizacja robót branżowych

 
 

Lokalizacja / Obiekt

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp robót narastająco [%]

 

1. ROBOTY MELIORACYJNE

37%

 

Koryto rzeki przy M-3,
km 242+400

Wykop nowego koryta rzeki

m

90,00

60%

 

Umocnienie dna rzeki

m

90,00

 

------------------------------------------------------

--------

---------

 

Rów melioracyjny R-D/2,
km 248+400-248+600

Przebudowa rowu - roboty ziemne i umocnienie w dnie

m

30,00

15%

 

2. PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

61%

 

3. PRZEBUDOWA KOLIZJI nN, SN, WN

27%

 

Kolizja nN nr 6,
km 244+800

oczekiwanie na termin przełączenia

--------

----------

95%

 

4. BRANŻA SANITARNA

8%

 

4a. Przebudowa sieci wodociągowej

94%

 

4b. Kanalizacja deszczowa

3%

 

w. Jodłowiec łącznica J1,
km 0+074

Montaż wpustu KJ-15 z przykanalikiem

kpl

1,00

100%

 

km 246+600-247+130

--------------------------------------------------------

--------

----------

--------------------

 

5. PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ

15%

 

 

 

TYDZIEŃ 31-32/2015
Za okres: 28.07.2015-03.08.2015


W raportowanym okresie Wykonawca prowadził roboty w zakresie:
• Wymagań ogólnych:
- kontynuowano nadzór środowiskowy, saperski, archeologiczny
- kontynuowano prace związane z utrzymaniem zaplecza, organizacją ruchu oraz placów składowych
- prowadzono badania archeologiczne na trasie zasadniczej w km:
- 241+580-242+160 – zakończono w dniu 31.07.2015r.
- 239+400 – 239+979 – w trakcie ( zakończono na odcinku w km 239+850 – 239+920 w dniu 24.07.2015 – Przepust P-4)

• Robót drogowych:
 

Lokalizacja robót

Realizacja robót drogowych

 
 

Opis robót

WYKONANIE

 
 

zakres
od km - do km

Jedn.

oszacowana Ilość w okresie sprawozdawczym

szacowany postęp robót narastająco [%]

 

Trasa zasadnicza i węzły

Odhumusowanie

243+005 - 243+590

m2

20 010

65%

 

243+950 - 245+175

 

Wydobycie gruntów nienośnych

237+530-237+940

m3

19 650

328%

 

238+075-238+100

 

242+212,5 - 242+430

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

237+480-237+550

m3

9 297

226%

 

242+212,5 - 242+430

 

 

 

Nasyp

245+790-246+070

 

28 650

18%

 

246+100-246+350

 

246+400-246+500

 

249+100-249+700

 

w. Jodłowiec, J1 0+000-0+143

 

w. Jodłowiec, J2 0+000-0+200

 

w. Jodłowiec, J3 0+000-0+160

 

Geosyntetyczne wzmocnienie podłoża nasypu

w. Biała, rondo, B2, B3

m2

6 700

9%

 

237+750-237+950

 

238+075-238+100

 

Geosyntetyczne zbrojenie skarp nasypu

249+100-249+700

m2

10 180

8%

 

Wykop

246+000-246+450 rów str. P

m3

1 000

16%

 

Roboty ziemne (wykop w nasyp/nasyp z wykopu)

241+000 - 241+580

m2

12 000

----------------

 

Drogi dojazdowe i poprzeczne

Odhumusowanie

DD-10 0+000 - 0+546,13

m2

6 500

76%

 

Wydobycie gruntów nienośnych

DD-2 2+315 - 2+500

m3

6 423

355%

 

DD-2 2+544,46 - 2+760

 

Zasypanie po wydobyciu gruntów nienośnych

DD-2 2+315 - 2+500

m3

4 575

262%

 

DD-2 2+544,46 - 2+760

 

Nasyp

-

m3

-

48%

 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

-

m2

-

27%

 

Drogi technologiczne

Budowa drogi technologicznej

od M-5 do W-6

-

-

-

 

od W-6 do M-7

-

-

-

 

 


• Robót mostowych:
 

Realizacja robót mostowych

 
 

Lokalizacja robót / Obiekt

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp
robót
[%]

 

M-12

Betonowanie ciosów, osadzenie łożysk

m3/szt

2m3 / 6szt

32%

 

P-1A

Zakończenie zasypki przepustu

m3

450,00

72%

 

P-1

Zakończenie zasypki przepustu

m3

540,00

70%

 

P-3

Szalowanie i zbrojenie wlotów i wylotów

--------

--------

49%

 

P-3D

Szalowanie i zbrojenie wlotów i wylotów

--------

--------

55%

 

PG-1

Szalowanie i zbrojenie przyczółka P1

--------

--------

17%

 

W-2

Wykonanie wzmocnienia kolumnami DSM

mb

1 872,00

2%

 

P-8

Szalowanie i zbrojenie wlotu i wylotu

--------

--------

50%

 

M-16

-------------------------

--------

--------

8%

 

W-4

Szalowanie i zbrojenie przyczółka P1

--------

--------

7%

 

W-8A

Zasypka przyczółka P2

m3

300,00

25%

 

W-9

Zasypki przyczółków

m3

400,00

27%

 

P-10

Zakończnie zasypki przepustu

m3

600,00

74%

 

P-11

Zasypka przepustu

m3

900,00

72%

 

PG- 2

Zbrojenie i szalowanie UN

--------

--------

37%

 

W-10

Zasypki przyczółków

m3

400,00

27%

 

W-10A

Monaż belek typu Kujan

szt

26,00

28%

 

 • Robót branżowych:

 

Realizacja robót branżowych

 
 

Lokalizacja / Obiekt

WYKONANIE

 
 

Opis robót

Jedn.

Ilość

Postęp robót narastająco [%]

 

1. ROBOTY MELIORACYJNE

40%

 

Koryto rzeki przy M-3,
km 242+400

Wykop nowego koryta rzeki

m

40,00

70%

 

Umocnienie dna rzeki

m

40,00

 

------------------------------------------------------

--------

---------

 

Rów melioracyjny R-D/2,
km 248+400-248+600

Przebudowa rowu - roboty ziemne i umocnienie w dnie

m

80,00

100%

 

Rów melioracyjny R-D
km 248+900

------------------------------------------------------

--------

---------

---------

 

2. PRZEBUDOWA KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

61%

 

3. PRZEBUDOWA KOLIZJI nN, SN, WN

28%

 

Kolizja nN nr 6,
km 244+800

Zakończenie prac na przebudowie kolizji nN6 - przełączenie

--------

----------

100%

 

4. BRANŻA SANITARNA

9%

 

4a. Przebudowa sieci wodociągowej

94%

 

4b. Kanalizacja deszczowa

4%

 

w.Biała km 237+517-577

------------------------------------------------------

--------

---------

---------

 

km 246+900-247+130

Montaż studni Fi500 i przykanalików

kpl

5,00

100%

 

5. PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ

15%

 

 

 

WSTECZ