TYTUŁ PROJEKTU "BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA
W CIĄGU DK NR 74"
 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
 
UMOWA NR POIS.04.02.00-00-0002/16-00
KONTRAKT NR 1/12/R/2014
 
BUDOWA OBWODNICY MIASTA WIELUNIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8
 

 

OPIS PROJEKTU

 

 
Przedmiotem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 8 na odcinku od km 237+048.00 do km 250+289.86 (208+850-193+850 pikietaż istniejącej drogi krajowej nr 8). Długość projektowanego odcinka obwodnicy drogi klasy GP wynosi 13 241.86 m. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Czarnożyły i Wieluń w powiecie Wieluń w województwie łódzkim.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w ramach procesu budowy Obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej Nr 8 zaliczonej do głównego układu komunikacyjnego Polski, który łączy obszary kraju o dużym znaczeniu przemysłowym i turystycznym na kierunku Warszawa -Wrocław. Obecny przebieg drogi krajowej Nr 8 na odcinku który zostanie zastąpiony Obwodnicą prowadzi przez miejscowość Sienic, Olewin, Wieluń i Dąbrowa. Parametry istniejącej drogi, liczne skrzyżowania sterowane sygnalizacją świetlną i duża liczba istniejących zjazdów nie zapewnia należytej przepustowości, bezpieczeństwa i wymaganego komfortu dla drogi krajowej klasy GP. Droga na przedmiotowym odcinku o przekroju ulicznym stanowi poważne utrudnienie w funkcjonowaniu miejscowości i jest uciążliwa dla mieszkańców. Budowa obwodnicy ma na celu usprawnienie ruchu drogowego w rejonie miasta Wieluń poprzez skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Warszawa-Wrocław poza jego obszar.
Tereny pod planowaną Obwodnicę to przede wszystkim tereny użytkowane rolniczo. Poza polami uprawnymi na tym terenie występują także łąki. Lokalnie wzdłuż rowów i kanałów melioracyjnych występują zbiorowiska roślinności ruderalnej, a wzdłuż rzeki Pyszna niewielkie grupy zadrzewień lub pojedyncze okazy drzew.


Na terenie gminy Czarnożyły przedmiotowa Obwodnica krzyżuje się z następującymi drogami :
● drogą kraj ową nr 45 Złoczew - Wieluń - Granica Województwa
● drogą gminną Kolonia Raczyn - Izabela


Na terenie gminy Wieluń przedmiotowa Obwodnica krzyżuje się z drogami :
● drogą powiatowa Nr 4537E Gromadzice - Wieluń
● drogą powiatowa Nr 4531E Małyszyn - Stawek
● drogą wojewódzka Nr 481 Widawa - Widoradz Górny
● drogą powiatowa Nr 4545E Starzenie - Masłowice
● drogą gminną Starzenice - Ludwina
● drogą gminną Sieniec - Las Sieniec


Parametry techniczne projektowanej Obwodnicy
Na odcinku w układzie pasów ruchu 2+1 Obwodnica posiada następujące parametry :

● klasa drogi GP
● prędkość projektowa 100 km/h
● szerokość jezdni (2+1) x 3.50 m + 2 x 0.70 + 0.50 m
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.50 m (minimum)
● szerokość korony 15.40 m
● kategoria ruchu KR 6
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej jednostronne 2%
● skrajnia nad drogą kraj ową nr 8 4.70 m


Parametry techniczne projektowanej Obwodnicy w układzie 2 pasów ruchu na początkowym i końcowym odcinku drogi są dopasowane do przekrojów istniejących na sąsiednich odcinkach i przedstawiają się następująco :

● klasa drogi GP
● prędkość projektowa 100 km/h
● szerokość jezdni 2 x 3.50 m + 2 x 2.00 m
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.00 m
● szerokość korony 13.00 m
● kategoria ruchu KR 6
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej daszkowe 2%


Parametry techniczne pozostałych dróg
Parametry techniczne drogi krajowej Nr 45 na węźle „Raczyn” są następujące :

● klasa drogi G
● prędkość projektowa 50 km/h
● szerokość jezdni 2 x 3.50 m
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.25 m (minimum)
● szerokość chodnika 2.50 m
● szerokość korony 13.20 m
● kategoria ruchu KR 4
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej daszkowe 2%
Parametry techniczne łącznic jednokierunkowych :
● prędkość projektowa 60 lub 40 km/h
● szerokość jezdni 6.00 m (0.5+4.5+1.0)
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.00 m (minimum)
● szerokość korony 8.00 m
● kategoria ruchu KR 4
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej jednostronne 2%
Parametry techniczne łącznic dwukierunkowych :
● prędkość projektowa 40 km/h
● szerokość jezdni 8.00 m (2x3.5+2x0.5)
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 1.00 m (minimum)
● szerokość korony 10.00 m
● kategoria ruchu KR 4
● pochylenie na prostej daszkowe 2%
● nawierzchnia bitumiczna


Parametry techniczne projektowanej dróg dojazdowych o nawierzchni bitumicznej są następujące :

● klasa drogi D
● prędkość projektowa 40 km/h
● szerokość jezdni 5.00 m
● szerokość pobocza gruntowego 2 x 0.75 m (minimum)
● szerokość korony 6.50 m
● kategoria ruchu KR 1
● nawierzchnia bitumiczna
● pochylenie na prostej jednostronne 2%
Parametry techniczne projektowanej dróg dojazdowych służących jako dojazdy do pól o nawierzchni z kruszywa powierzchniowo utrwalanego bitumem są następujące :
● prędkość projektowa 40 km/h
● szerokość korony 5.00 m
● nawierzchnia z kruszywa powierzchniowo utrwalana bitumem na całej szerokości korony
● pochylenie na prostej jednostronne 3%
 


Konstrukcja nawierzchni


Na trasie zasadniczej dla ruch o kategorii KR6 zaprojektowano dla podłoża zaliczonego do grupy nośności G1 następującą konstrukcję nawierzchni:


● warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA grub. 4 cm
● warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8 cm
● warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grub. 19 cm
● warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
● warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grub. 15 cm
Na drodze krajowej Nr 45 oraz na łącznicach zaprojektowano dla podłoża zaliczonego do grupy nośności G1 następującą konstrukcję nawierzchni dla ruch o kategorii KR4:
● warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA grub. 4 cm
● warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 8 cm
● warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego grub. 11 cm
● warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
● warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa grub. 15 cm


Dla dróg dojazdowych o nawierzchni bitumicznej dla podłoża zaliczonego do grupy nośności G1 zaprojektowano konstrukcję jezdni dla ruchu kategorii KR1 o konstrukcji jak niżej :


● warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
● warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm
● warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

W ramach inwestycji przewidziano budowę 19 szt. obiekty inżynierskie w postaci wiaduktów, mostów oraz 17 szt. skrzynkowych przepustów żelbetowych. W ramach inwestycji przewidziano budowę następujących obiektów inżynierskich :
 

W-1
Łuk stalowy z podwieszonym zespolonym pomostem
Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy na węźle „Biała” nad drogą krajową nr 8 w km 237+647.24
Długość obiektu 43.1 0m
 

W-2
Łuk żelbetowy bezprzegubowy z jazdą górą
Wiadukt drogowy na węźle „Raczyn” w ciągu drogi krajowej nr 45 Złoczew - Wieluń nad drogą kraj ową nr 8 w km 240+060.83.
Długość obiektu 35.1 0m
 

M-3
2 prz ęsłowy most drogowy M-3 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony w km 242+424.11 drogi krajowej nr 8 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 36.38m
 

W-4
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-4 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 243+011,56 drogi krajowej nr 8 nad drogą powiatową Staw - Wieluń.
Długość obiektu 22.54m
 

M-5
2 przęsłowy most drogowy M-5 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony w km 243+945.76 drogi krajowej nr 8 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 36.28m


W-6
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-6 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 244+815,12 drogi krajowej nr 8 nad drogą powiatową Małyszyn - Wieluń.
Długość obiektu 22.54m
 

M-7/Pz
3 prz ęsłowy most drogowy M-7 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony w km 245+253,24 drogi krajowej nr 8 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 54.08m
 
 

W-8
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-8 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 245+568.39 drogi krajowej nr 8 nad drogą wojewódzką Łask - Wieluń.
Długość obiektu 24.50m
 

W-8A
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-8A żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 245+775.20 drogi krajowej nr 8 nad drogą powiatową Starzenice - Masłowice.
Długość obiektu 24.60m
 

W-9
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-9 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 247+168.57 drogi krajowej nr 8 nad drogą gminną
Długość obiektu 22.81m
 

W-10
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-10 żelbetowy sprężony
Wiadukt położony w km 249+718.77 drogi krajowej nr 8 nad łącznicą na węźle „Jodłowiec”
Długość obiektu 22.50m
 
 
W-IOA/Pz
1 przęsłowy wiadukt drogowy W-10A/PZ z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Wiadukt położony w km 249+978,00 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu 9.14m
 
 

PG-l/Pz
1 przęsłowy wiadukt drogowy PG-l/PZ z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Przejazd gospodarczy położony w km 238+925,87drogi krajowej nr 8 nad drogą gminną Dąbrowa - Raczyn.
Długość obiektu 9.14m
 

PG-2/Pz
1 przęsłowy wiadukt drogowy PG-2/PZ z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Przejazd gospodarczy położony w km 248+953,73 drogi krajowej nr 8 nad drogą gminną.
Długość obiektu 12.32m
 
 

M-12
1 przęsłowy most drogowy M-12 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony w ciągu łącznicy na węźle „Biała” w km 0+431.28 łącznicy nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 24.30m


M-13
Most drogowy, 1 - przęsłowa rama żelbetowa.
Most położony w ciągu drogi dojazdowej na węźle „Biała” w km 0+150.93 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 21.45m


M-15
1 przęsłowy most drogowy M-15 z belek prefabrykowanych strunobetonowych
Most położony na węźle „Raczyn” w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 0+535.85 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 24.34m


M-16
1 przęsłowy most drogowy M-16 z belek prefabrykowanych strunobetonowych.
Most położony w ciągu łącznicy na węźle „Raczyn” w km 0+142.70 łącznicy nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 24.30m


M-17
Most drogowy, 1 - przęsłowa rama żelbetowa.
Most położony w ciągu drogi dojazdowej na węźle „Raczyn” w km 0+196.62 nad rzeką Pyszna.
Długość obiektu 21.40m
 
 
P-l
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 237+457.00 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu 19.07m
 
 

P-la
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 0+076.16 drogi łącznikowej na węźle „Biała”
Długość obiektu 13.64m


P-2
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 238+001.50 drogi krajowej nr 8
Długość obiektu 18.94m
 

P-2D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 0+564.86 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9. 10m
 

P-3
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 23 8+561.17 drogi kraj owej nr 8
Długość obiektu 23.24m
 

P-3D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 1+125.74 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9.05m
 

P-4
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 239+883.58 drogi krajowej nr 8
Długość obiektu 24.24m
 

P-4D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 2+444.61 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9.46m
 

P-5
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 240+207.00 drogi krajowej nr 8 i w km 0+301.20 drogi dojazdowej
Długość obiektu 39.23m
 

P-6
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 240+338.00 drogi krajowej nr 8 i w km 0+432.23 drogi dojazdowej
Długość obiektu 39.94m
 

P-7
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 240+473.00 drogi krajowej nr 8
Długość obiektu 22.04m
 

P-7D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 0+567.24 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9. 10m
 

P-8
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 240+892.57 drogi krajowej nr 8 Długość obiektu 24.73m
Długość całkowita 29.18m (łącznie ze skrzydłami)
 

P-8D
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 0+981.87 drogi dojazdowej
Długość obiektu 9.38m
 

P-9
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 1.0m x 1.2m
Przepust położony w km 245+392.00 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu 34.04m
 

P-10
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 248+473.00 drogi krajowej nr 8.
Długość obiektu 23.59m
 

P-11
Przekrój poprzeczny w świetle (szerokość x wysokość) 2.0m x 1.2m
Przepust położony w km 248+921.00 drogi krajowej nr 8 i w km 0+272.54 drogi dojazdowej.
Długość obiektu 46.74m