TYTUŁ PROJEKTU "BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA
W CIĄGU DK NR 74"
 
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020
 
UMOWA NR POIS.04.02.00-00-0002/16-00
KONTRAKT NR 1/12/R/2014
 
BUDOWA OBWODNICY MIASTA WIELUNIA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 8
 

 

DANE OGÓLNE
 

TYTUŁ PROJEKTU
"BUDOWA OBWODNIC WIELUNIA I BEŁCHATOWA W CIĄGU DK NR 74"
 


 


CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI PROJEKTU:
424.683.178,00 zł
 MAKSYMALNA KWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH:

334.577.061,63 zł
 
DOFINANSOWANIE PRZEZ UE ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO:

284.390.502, 38 zł
 
Nazwa inwestycji:
„Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8”


 

Ogólne informacje:
Realizowane przedsięwzięcie obejmuje budowę drogi dwujezdniowej wraz z obiektami inżynieryjnymi oraz uzbrojeniem terenu


 

Wartość kontraktu:
177.880.253,76 zł brutto


 

Maksymalna wartość kontraktu:
190.331.871,52 zł brutto


 

Województwo:
łódzkie


 

Powiat:
Wieluń


 

Gminy:
Czarnożyły, Wieluń


 

Data rozpoczęcia:
01.12.2014 r.


 

Data zakończenia robót:
19 miesięcy od Daty Rozpoczęcia (do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)


 

Okres gwarancji:
60 miesięcy